PWNU Jateng

SUSUNAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TENGAH
MASA KHIDMAT 2013-2018

Mustasyar:
KH. Wildan Abdul Hamid
KH. Dimyati Rois
KH. Sya’roni Ahmadi al-Hafidh
KH. Hasbullah Badawi
KH. Habib Syech bin Abdul Qodir Al-Segaf
KH. Hanif Muslich, LC
KH. Munib Zuhri
KH. Habib Baqir Al-Attas
Drs. KH. Ahmad
Drs. H. Ali Mufiz, MPA
Drs. H. Zamakhsyari Dhofier, P.hD
Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si
Prof. Dr. H. Mudjahirin Thohir, MA
KH. Nurcholis Ali, BA
KH. Ahmad Shobri

Syuriah:
Rais:
KH. Ubaidullah Shodaqoh
Wakil Rais:
KH. A’wani Sya’roni
KH. Muromi
KH. Said Abdurrahim
Drs. KH. M. Adnan, MA
KH. Roghib Mabrur
KH. Dr. Abdul Ghofur Maemun, Lc
KH. Ahmad Chlawani Nawawi
KH. Subhan Ma’mun
Drs. KH. Ahmad Ghozali, M.Si
KH. Wahid Abdul Karim
KH. Mu’ad Thohir
Drs. KH. M. Dian Nafi’, M.Pd
KH. Minanul Aziz, M.Ag

Katib:
KH. Dr. Fadlolan Musyafa’, Lc, MA
Wakil Katib:
KH. Ahmad Sya’roni, M.Ag
KH. Ahmad Roziqin, Lc.
KH. Abdur Rosyid
KH. Hilmi Wafa’ Mahsuni, Lc.
KH. Mahrus Abdullah, Lc, M.Si
KH. Miftah Ridho

A’wan:
Prof. Dr. H. Fatchurrahan, M.Pd
Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
Drs. H. Khoirudin, M.Ag
KH. Tadzkir Mansyur
KH. Abd. Rozaq Shofawi
Drs. H. Ahmad Hakim, MA, Ph.D.
KH. Habib Umar Muthahar, SH
Dr. H. Noor Ahmad, MA
Dr. H. Arief Mudatsir, M.Si.
KH. Yusuf Chudlori
Drs. H. Wahyudi, M.Si
H. Suwanto, SE, MM
H. Imam Syafi’i, SE, MM
Dr. H. M. Nafis, MA.
KH. Habib Hasan Thoha, MBA
KH. Ahmad Said Basalamah
KH. Muhamad Roqib, M.Ag
KH. Muhammad Chamzah Hasan

Tanfidziyah
Ketua:
Drs. H. Abu Hapsin Umar, MA, Ph.D
Wakil Ketua:
Drs. H. Najahan Musyafa’, MA
Dr. H. Abdul Hakim, SE
Drs. KH. Syamsudin Asyrofi, M.Hum
KH. Ahmad Said Asrori
Drs. H. Budi Setyono, Ph.D
Drs. H. Noorbadi, MM
Drs. H. Aufarul Marom, M.Si
Drs. Muhammad Muzamil
Dr. H. Imam Yahya, M.Ag
Drs. H. Mukhlisin, M.Ag
Drs. KH. Thoyfur Arafat, M.Pd
Dr. H. Abdul Wahib, M.Ag

Sekretaris:
Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag
Wakil Sekretaris:
H. Amiq Muchlisin, SH
H. Agus Riyanto, M.Si
Iman Fadhilah, M.Si
Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag
Nur Shoib, M.H
Drs. H. Amin Handoyo, M.Ag
Drs. H. Maman Fatkhurrahman
Puji Wibowo, S.Pd.I
Bendahara:
Drs. H. Abdullah Salam
Wakil Bendahara:
Drs. H. Sholihul Huda, MM
Ahmad Zaenuri, S.Pd
H. Rofiq Mahfudz, M.Si