PW LBMNU

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN WILAYAH LEMBAGA BAHTSUL MASAIL (LBM) JAWA TENGAH
MASA JABATAN 2013 – 2018 M

Pembina:
1. Rois Syuriyah PWNU Jawa Tengah
2. Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah

Penasehat:
1. KH. Ubaidullah Shodaqoh
2. KH. A’wani Sya’rawi
3. KH. Roghib Mabrur
4. KH. Sa’id Abdurrahim
5. KH. Imam Sya’roni
6. KH. Ahmad Roziqin
7. KH. Abdur Rosyid

Ketua:
KH. Imam Abi Jamroh

Wakil Ketua:
1. Dr. KH. Abdul Jalil, M.Ag
2. K. Nur Aziz S.Pd.I
3. KH. Nadzif, Lc
4. KH. Khoiron
5. Dr. KH. Izzuddin, M.Ag
6. KH. Busyro Musthofa
7. KH. Habibul Huda
8. KH. Hudallah, Lc

Sekretaris:
Muhammad Nashrullah Huda

Wakil Sekretaris:
KH. Muhammad Faeshol Muzammil

Bendahara:
Abdul Jalil, S.Kom

Anggota:
1. Ust. Syifa’ Mun’im
2. Ust. Hasan Murtaqi
3. KH. Baidlowi Misbah
4. Ust. Qomaruddin
5. Ust. Naf’an
6. Ust. Muhammad Zainal Amin
7. Ust. Khoirul Anwar
8. Ust. Nur Hidayat Muhammad