KH. Maemoen Zubair: “… jangan main hukum kafir …”

0
859

KH. Maemoen Zubair:
“Sampeyan ini jangan main hukum kafir begitu saja, wong sampean saja belum pasti masuk surga. Ngapain ngurusi orang lain.”